ในวันที่ 1 เมษายน 2559 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับคณะนายทหาร โรงเรียนนายเรืออากาศ เพื่อให้คณะได้รับความรู้ ความเชี่ยวชาญจาก สทอภ ทางวิทยากรได้ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในด้านการพัฒนา การบริหารจัดการดาวเทียมไทยโชต การวางแผนถ่ายภาพ การรับสัญญาณ การประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียม จนถึงการนำไปใช้จริง ซึ่งทางคณะได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ คณะยังให้ความสนใจเยี่ยมชม Space Inspirium แหล่งเรียนรู้ด้านอวกาศ ด้วย

ประมวลภาพบรรยากาศผู้รายงาน นางดวงหทัยกานต์ ครสิงห์
E-Mail : duanghataikan@gistda.or.th
ฝ่ายธุรการและการคลัง