ในวันที่ 28 มกราคม 2562 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี หน่วยงานภายใต้การกับกำของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในด้านการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ สู่ภาคอุตสาหกรรม โดยใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและระบบนวัตกรรม รวมถึงยังมีบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในเทคโนโลยีต่าง ๆ อีกทั้งยังมีการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในพื้นที่ EEC ผ่านการส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก JICA เข้าเยี่ยมชมพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ โดยมีการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ “กาแลคซี่” GALAXI – GISTDA’s Aerospace Laboratory of Excellence and Innovation หรือ ห้องปฏิบัติการความเป็นเลิศและนวัตกรรมการบินและอวกาศ ซึ่งตั้งอยู่ ภายในพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และห้องปฏิบัติการ SOAR การพัฒนาระบบน่านฟ้าในการจัดระเบียบเส้นทางการบิน รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลความก้าวหน้าในการเผยแพร่ข้อมูลด้านอวกาศ การผลิตและพัฒนานวัตกรรมด้าน โครงสร้างดาวเทียม อากาศยาน
ทั้งนี้องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency) หรือ ไจก้า ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลญี่ปุ่น ที่คอยให้คำปรึกษาตลอดจนความช่วยเหลือด้านการพัฒนาประเทศอย่างเป็นทางการในนามของรัฐบาลญี่ปุ่นแก่ประเทศกำลังพัฒนา โดยมีเป้าหมายร่วมกันพัฒนาในด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม รวมถึงส่งเสริมการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศโดยฉพาะเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และร่วมกันหารือถึงแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกันซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญที่จะสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคตต่อไป

ประมวลภาพบรรยากาศ