เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ อุทยานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ราชเทวี กรุงเทพฯ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ(UAV) ภายใต้โครงการ UAV STARTUP 2019 ในหัวข้อ “Pain Point & Technology” เพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้เข้าแข่งขันเกี่ยวกับการเสริมจุดแข็งปรับจุดอ่อนและเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในผลงาน อีกทั้งการอบรมมาตรฐานความปลอดภัยของอากาศยานไร้คนขับ ซึ่งมุ่งเน้นให้ความรู้ในเรื่องข้อกำหนดและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานการสร้างและออกแบบ และความปลอดภัยในการใช้อากาศยานไร้คนขับสำหรับการปฏิบัติภารกิจ โดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน), NIA และ GISTDA การอบรมในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพอีกทั้งสามารถนำไปประยุกต์การใช้งานให้ตรงกับความต้องการและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


ประมวลภาพบรรยากาศ