เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ อุทยานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ราชเทวี กรุงเทพฯ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดกิจกรรม Incubation ในหัวข้อ “Business Model Canvas Mentoring & Coaching” โดย ดร. วิลาส ฉ่ำเลิศวัฒน์ และคุณวีระ เจียรนัยพานิชย์ เพื่อเป็นการให้ความรู้ทางด้านการเขียนแผนการธุรกิจ หรือ Business Model Canvas ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้าใจในทิศทาง และความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจ อีกยังได้มีการจัด workshop ทดลองทำ BMC ของผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมเพื่อนำไปปรับใช้ให้เข้ากับโครงการและนำเสนอต่อผู้เข้าแข่งขันทีมอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อีกทั้งรับคำแนะนำจากวิทยากรเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาโครงการของแต่ละทีม เพื่อให้ผู้สมัครก้าวไปสู่ความสำเร็จในการสร้างผลงานให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด


ประมวลภาพบรรยากาศ