GISDA ได้ออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์เพื่อใช้ในการประกอบการทำงานปัจจุบันส่งต่อให้บุคลากรในสำนักงาน และบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ต่างๆ ที่มีความเสี่ยง
โดย Face Shield ออกแบบและพัฒนานั้น ถือว่ามีโครงสร้างที่มีความแข็งแรง ทนต่อการใช้งาน
และช่วยในการป้องกันละอองฝอยและสารคัดหลั่ง แต่การใช้ Face Shield ให้ปลอดภัย
ควรใส่หน้ากากอนามัยด้วยเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อโรคและเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing
เพื่อต้านภัยเชื้อโรคโควิค-19 (COVID-19) ในปัจจุบัน
#Gistda #galaxilab #อว. #covid #spaceinspirium #si #เราไม่ทิ้งกัน
ประมวลภาพบรรยากาศ